فرم سفارش غرفه

نام شرکت :
مسئول مربوطه :
نشانی وبسایت :
رنگ سازمانی:
تاریخ افتتاحیه :
تاریخ اختتامیه :
نام نمایشگاه :
محل نمایشگاه :
مشخصات غرفه
شماره سالن :
شماره غرفه :
ارتفاع مجاز :
متراژ غرفه :
ابعاد غرفه :
موقعیت غرفه :
فضای داخلی غرفه
انباری: متراژ :
آبدارخانه: متراژ :
بالکن: متراژ :
VIP ::تعداد :
متراژ :
CIP : تعداد :
کانتر: تعداد :
آبسردکن: تعداد :
فلاور باکس: تعداد :
لایت باکس:تعداد :
LCD : اندازه :
تعداد :
از لوگو در طراحی استفاده شود :
بخش ارزی
متراژ :
ابعاد :
بر بخش ارزی :
نوع محصولات :
تعداد :
ابعاد :
وزن :
ویترین :
تعداد :
استند: تعداد :
محصولات داخل غرفه
نوع محصولات :
تعداد :
ابعاد :
وزن :
ویترین :
تعداد :
استند: تعداد :
کف سازی غرفه :
کد امنیتی بالا :